Nabídka seminářů

Obchodní podmínky

Rezervace školení

 • Místo na školení je dočasně rezervováno na základě přijetí závazné přihlášky a vystavení zálohové faktury, a to po dobu 2 (dvou) týdnů od vystavení faktury.
 • K závazné rezervaci místa na školení dochází dnem uhrazení faktury, přičemž za den úhrady se považuje datum připsání částky na účet pořadatele.
 • Po obdržení platby na vystavenou fakturu vám vystavíme daňový doklad, který obdržíte na svůj e-mail nebo poštovní adresu.

Storno podmínky

 • V případě, že se rozhodnete rezervaci nevyužít, dejte nám o tom prosím vědět. Umožníte tak uvolněné místo nabídnout dalším zájemcům. Děkujeme.
 • Při zrušení své účasti tzv. storno do 10 (deseti) pracovních dnů před zahájením školení, Vám nabídneme účast na nejbližší jiném školení ve stejné ceně, nebo na žádost vrátíme Vaši úhradu na zálohovou fakturu ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce.
 • Při zrušení účasti do 5 (pěti) pracovních dnů před zahájením školení bude uplatněn storno poplatek ve výši 50 % ze zálohové částky. Zbývající část peněz bude zájemci vrácena ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce.
 • Pokud zrušíte svou účast na školení v době kratší než 5 (pět) pracovních dnů před jeho konáním, bude uplatněno storno ve výši 100 % zálohové částky.
 • Zrušení své účasti je možné v písemné formě nebo elektronicky na adresu info@scholaservis.cz. V oznámení uveďte své jméno, kontakt a označte školení, kterého se zrušení týká. Budete-li využívat vrácení uhrazené zálohové faktury, sdělte prosím číslo bankovního účtu, na který mají být peníze zaslány.
 • Pokud se rozhodnete zrušit účast písemně, zašlete oznámení na adresu: SCHOLA education – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, s.r.o., Olomoucká 25, 796 01 Prostějov.
 • Pořadatel je oprávněn zrušit nebo přesunout školení na jiné datum. O tomto Vás budeme včas informovat. V takovém případě pořadatel nehradí žádné dodatečné výdaje zájemcům o školení.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 • Rádi bychom Vás upozornili, že závazná přihláška obsahuje některé informace, které naplňují definici osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Při jejím řádném vyplnění a zaslání nám tak dobrovolně poskytujete některé své osobní údaje. Nemějte ale obavy, dodržujeme pravidla pro řádné nakládání s nimi tak, aby žádným způsobem nemohlo být nepřiměřeně dotčeno Vaše soukromí.
 • Správcem osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., je pořadatel školení SCHOLA education – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, s.r.o., se sídlem Palackého 151/10, 796 01 Prostějov.
 • Pro řádné vyplnění závazné přihlášky Vás požádáme o následující osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní kontakt (mobil), a v případě storna také o číslo bankovního účtu nebo korespondenční adresu.
 • Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem uplatňování práv a povinností z uzavřených smluv, zajištění řádné organizace přihlášek na semináře, jakož i řádného konání seminářů, rušení přihlášek (tzv. storno) a případných reklamací služeb.
 • Údaje jsou shromažďovány v rozsahu a po dobu nezbytnou k dosažení uvedeného účelu. Nejdéle po dobu 1 (jednoho) roku. Po této době, jakož i v případě, kdy pomine účel jejich shromažďování (zpracovávání), jsou údaje likvidovány.
 • Osobní údaje nejsou poskytovány ke zpracování žádným dalším subjektům odlišným od správce.
 • Jako subjekt údajů máte práva dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Jedná se zejm. o právo na vysvětlení, na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů a další uvedená v cit. ustanovení. Práva lze uplatnit žádostí v elektronické podobě na adrese info@scholaservis.cz nebo v písemné podobě na adrese sídla správce.
 • Pořadatel upozorňuje, že průběh školení může fotograficky zaznamenat, a to za účelem další propagace své činnosti či jako doklad o konání semináře pro splnění dotačních nároků. Zasláním přihlášky a účastí na semináři vyjadřujete souhlas s takovým zachycením své osoby (podobizny). Zachycení podobizny může být použito jen k uvedeným účelům a pouze způsobem a v rozsahu obvyklým tak, aby nevylo nepřiměřeně zasaženo do Vašich práv.

 

Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas s výše uvedenými podmínkami a zpracováním vašich osobních údajů.

V případě, že Vám jsou některé informace nesrozumitelné nebo na nás máte jinou žádost, rádi Vám pomůžeme. V takovém případě se proto neváhejte obrátit na nás na emailové adrese info@scholaservis.cz.