Nabídka seminářů

Obchodní podmínky

Rezervace školení a místo konání

 • Místo na školení je dočasně rezervováno na základě přijetí závazné přihlášky a vystavení zálohové faktury, a to po dobu 2 (dvou) týdnů od vystavení faktury.
 • K závazné rezervaci místa na školení dochází dnem uhrazení faktury, přičemž za den úhrady se považuje datum připsání částky na účet pořadatele.
 • Po obdržení platby na vystavenou fakturu vám vystavíme daňový doklad, který obdržíte na svůj e-mail nebo poštovní adresu.
 • Účastník bere na vědomí, že místo konání semináře určuje jednostranně pořadatel (organizátor) školení. Místo konání školení jakož i závěrečná zkouška se obvykle určuje místem, které je uvedeno na internetových stránkách scholaservis.cz pro konkrétní seminář. Účastník školení zároveň bere na vědomí a souhlasí s tím, že pořadatel školení je oprávněn změnit místo konání závěrečné zkoušky, a to v případě, pokud je taková změna nezbytná s ohledem na mimořádné okolnosti nebo s ohledem na oprávněné potřeby pořadatele školení. V takovém případě je pořadatel povinen účastníka o změně místa konání školení informovat dostatečně předem.

Storno podmínky

 • V případě, že se rozhodnete rezervaci nevyužít, dejte nám o tom prosím vědět. Umožníte tak uvolněné místo nabídnout dalším zájemcům. Děkujeme.
 • Při zrušení své účasti tzv. storno do 30 (třiceti) pracovních dnů před zahájením školení, Vám nabídneme účast na nejbližším jiném školení ve stejné ceně, nebo na žádost vrátíme Vaši úhradu na zálohovou fakturu ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce.
 • Při zrušení účasti do 15 (patnácti) pracovních dnů před zahájením školení bude uplatněn storno poplatek ve výši 50 % ze zálohové částky. Zbývající část peněz bude zájemci vrácena ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce.
 • Pokud zrušíte svou účast na školení v době kratší než 15 (patnáct) pracovních dnů před jeho konáním, bude uplatněno storno ve výši 100 % zálohové částky.
 • Zrušení své účasti je možné v písemné formě nebo elektronicky na adresu info@scholaservis.cz. V oznámení uveďte své jméno, kontakt a označte školení, kterého se zrušení týká. Budete-li využívat vrácení uhrazené zálohové faktury, sdělte prosím číslo bankovního účtu, na který mají být peníze zaslány.
 • Pokud se rozhodnete zrušit účast písemně, zašlete oznámení na adresu: SCHOLA education – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, s.r.o., Palackého 151/10, Prostějov  796 01.
 • Pořadatel je oprávněn zrušit nebo přesunout školení na jiné datum. O tomto Vás budeme včas informovat. V takovém případě pořadatel nehradí žádné dodatečné výdaje zájemcům o školení.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 • Rádi bychom Vás upozornili, že závazná přihláška obsahuje některé informace, které naplňují definici osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen „Obecné nařízení“.
 • Řádným vyplnění přihlášky a zasláním nám dobrovolně poskytujete některé své osobní údaje a potvrzujete, že jste se seznámili s těmito zásadami. Nemějte ale obavy, dodržujeme pravidla pro řádné nakládání s osobními údaji tak, aby žádným způsobem nemohlo být nepřiměřeně dotčeno Vaše soukromí.
 • Správcem osobních údajů je pořadatel školení, tedy společnost SCHOLA education – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, s.r.o., se sídlem Palackého 151/10, 796 01 Prostějov.
 • Pro řádné vyplnění závazné přihlášky Vás požádáme o následující osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní kontakt (mobil), a v případě storna také o číslo bankovního účtu nebo korespondenční adresu.
 • Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem splnění práv a povinností z uzavřených smluv, zajištění řádné organizace přihlášek na školení, jakož i zajištění jeho bezproblémového chodu, a případné řešení organizačních záležitostí (např. storno) a případných reklamací služeb.
 • Údaje jsou shromažďovány v rozsahu a po dobu nezbytnou k dosažení uvedeného účelu, tedy po dobu 1 (jednoho) roku od ukončení školení. Po této době, jakož i v případě, kdy pomine účel jejich shromažďování (zpracovávání), jsou údaje likvidovány. To s výjimkou údajů potřebných pro archivaci na základě plnění právních povinností – např. účetní doklady máme povinnost archivovat po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (§ 31 zákona o účetnictví), stejně tak máme povinnost uchovávat doklady o uskutečněných školeních po dobu 5 let od jejich skončení, a to za účelem umožnění kontroly ze strany akreditačního orgánu (např. MŠMT).
 • Osobní údaje nejsou poskytovány ke zpracování žádným dalším subjektům odlišným od správce.
 • Jako subjekt údajů máte práva podle č. 12 a násl. Obecného nařízení. Jedná se zejm. požadovat přístup ke svým osobním údajům, požadovat opravu (aktualizaci) údajů, nebo jejich výmaz, případně také právo požadovat omezení zpracování údajů. Práva lze uplatnit žádostí v elektronické podobě na adrese info@scholaservis.cz nebo osobně v místě sídla správce údajů. Dále máte možnost se v písemné podobě obrátit na dozorový orgán (www.uoou.cz).
 • Pořadatel upozorňuje, že průběh školení může fotograficky zaznamenat, a to za účelem informování o své činnosti či jako doklad o konání školení pro splnění dotačních nároků. Zasláním přihlášky a účastí na školení vyjadřujete souhlas s takovým zachycením své osoby. Zachycení podobizny může být použito jen k uvedeným účelům a pouze způsobem a v rozsahu obvyklým tak, aby nevylo nepřiměřeně zasaženo do Vašich práv. Odvolání souhlasu můžete provést stejným způsobem, jako se uplatňují práva (viz výše) nebo jednoduše tak, že na školení sdělíte organizátorovi akce, že si nepřejete být na fotografii zaznamenán/a. V takovém případě organizátor zajistí splnění Vašeho požadavku.

Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas s výše uvedenými podmínkami a stvrzujete, že jste byli seznámeni se zpracováním vašich osobních údajů.

V případě, že Vám jsou některé informace nesrozumitelné nebo na nás máte jinou žádost, rádi Vám pomůžeme. V takovém případě se proto neváhejte obrátit na nás na emailové adrese info@scholaservis.cz.