Nabídka vzdělávání

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Úvodní ustanovení
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti SCHOLA education – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, s.r.o., se sídlem Palackého 151/10, 796 01 Prostějov, IČ: 04994302, vedené v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 92983 (dále jen „poskytovatel“), upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikajících na základě smlouv o poskytování služeb uzavíraných mezi poskytovatelem a jinou osobou (dále jen „účastník školení“).
  • Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.
  • V rámci smlouvy o poskytování služeb je možné sjednat ustanovení odchylná od obchodních podmínek. Odchylná ustanovení smlouvy mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • Poskytovatel může znění obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Změnou či doplnění nebudou dotčeny smluvní vztahy vzniklé za dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Objednání školení
  • Webová stránka poskytovatele na internetové adrese scholaservis.cz (dále jen „webová stránka“) obsahuje podrobní informace o poskytovaných službách, včetně popisu, rámcového rozvrhu a ceny jednotlivých poskytovaných služeb.
  • Smlouva mezi účastníkem školení a poskytovatelem se uzavírá prostřednictvím objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce. Podrobný návod na objednání je vždy umístěn jako součást popisu u nabízené služby.
  • Po odeslání objednávky a jejím doručení poskytovateli, zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty účastníka školení akceptaci s uzavřením smlouvy. Doručením akceptace je smlouva o poskytování služeb uzavřena!
  • Účastník školení souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku jak při uzavírání smlouvy o poskytování služeb, tak také při následné komunikaci mezi poskytovatelem a klientem týkající se poskytování služeb. Náklady vzniklé účastníku školení při použití komunikačních prostředků na dálku si účastník školení hradí sám.
  • Má-li osoba zájem o uzavření smlouvy jiným způsobem než prostřednictvím objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce, může kontaktovat poskytovatele pomocí emailu či telefonicky na níže uvedených kontaktních adresách. V případě dohody může být smlouvy o poskytování služeb uzavřena specifickým způsobem.
  • Smlouva o poskytování služeb je uzavírána v českém jazyce.
  • Poskytovatel je oprávněn zrušit nebo přesunout školení na jiné datum. O tom musí účastníka školení včas informovat. V takovém případě nehradí poskytovatel žádné dodatečné výdaje účastníku školení.
  • Účastník souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služeb neprodleně po uzavření smlouvy, a to i před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 3. Platba
  • Účastník školení se zavazuje uhradit poskytovateli platbu ve výši dohodnuté ve smlouvě o poskytování služeb.
  • Není-li dále stanoveno jinak, lze řádnou platbu učinit pouze elektronickým převodem na bankovní účet poskytovatele, který poskytovatel společně s dalšími údaji uvede na vystavené faktuře.
  • V individuálních případech je možné se s poskytovatel domluvit na jiném způsobu platby, např. osobně na úvodním semináři školení. Za tímto účelem je nutné poskytovatele kontaktovat na kontaktním emailu a tento způsob dopředu domluvit.
  • V případě odůvodněných potřeb na straně účastníka školení, je možné se s poskytovatel domluvit na placení odměny za poskytování služeb ve splátkách. Splátky je nutné domluvit dopředu, na kontaktní elektronické adrese poskytovatele.
  • Účastník školení provede platbu bezodkladně poté, co mu bude poskytovatelem vystavena a doručena faktura. Nejpozději však do okamžiku splatnosti uvedeném na zaslané faktuře.
  • V případě prodlení s placením vzniká poskytovateli vůči účastníku školení nárok na úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.
  • Nebude-li částka za poskytování služeb uhrazena, nebude účastník školení připuštěn k závěrečným zkouškám. Tato skutečnost však nezbavuje účastníka školení platbu následně uhradit.
 4. Místo a způsob konání školení
  • Účastník školení bere na vědomí, že místo konání určuje jednostranně poskytovatel. Místo konání školení jakož i závěrečná zkouška se obvykle určuje místem, které je uvedeno na webových stránkách pro konkrétní seminář.
  • Účastník školení zároveň bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn změnit místo konání závěrečné zkoušky, a to v případě, pokud je taková změna nezbytná s ohledem na mimořádné okolnosti nebo s ohledem na oprávněné potřeby poskytovatele. V takovém případě je poskytovatel povinen účastníka o změně místa konání školení informovat v dostatečném předstihu.
  • Školení může být konáno způsobem prezenčním či distančním za využití komunikačních prostředků na dálku.
  • Je-li to nezbytné s ohledem na mimořádné okolnosti (např. covid) nebo s ohledem na oprávněné potřeby poskytovatele, je poskytovatel oprávněn změnit i v průběhu školení jeho způsob konání. Poskytovatel je v takovém případě povinen účastníka o změně informovat. Účastník školení toto bere na vědomí.
 5. Autorská práva poskytovatele
  • Účastník školení není bez předchozího souhlasu poskytovatele oprávněn pořizovat audiovizuální či zvukové nahrávky školení.
  • Účastník školení není oprávněn žádným způsobem šířit mezi třetí osoby jakékoli materiály, které mu budou poskytovatelem v průběhu školení poskytnuty. Veškeré materiály a podklady školení nesmějí být bez písemného souhlasu dále kopírovány, skenovány či jiným způsobem zpracovávány nebo komerčně či veřejně využívány a prezentovány.
 6. Storno podmínky
  • Rozhodne-li se osoba školení neúčastnit, má možnost svou účast zrušit v níže uvedených lhůtách. Tím umožní nabídnout uvolněné místo dalším zájemcům.
  • Při zrušení účasti do 30 (třiceti) pracovních dnů před zahájením školení, nabídne poskytovatel osobě účast na nejbližším jiném školení ve stejné ceně, nebo na žádost vrátí úhradu na zálohovou fakturu ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce.
  • Při zrušení účasti do 15 (patnácti) pracovních dnů před zahájením školení bude uplatněn storno poplatek ve výši 50 % ze zálohové částky. Zbývající část peněz bude osobě vrácena ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce.
  • Dojde-li ke zrušení účasti v době kratší než 15 (patnáct) pracovních dnů před konáním školení, bude uplatněno storno ve výši 100 % zálohové částky.
  • Zrušit účast je možné v písemné formě nebo elektronicky na adresu info@scholaservis.cz. V oznámení o zrušení účasti musí být uvedena identifikace osoby, kontakt a označení školení, kterého se rušení týká. V případě možnosti vrácení uhrazené zálohové faktury uvede osoba také číslo bankovního účtu, na který mají být peníze zaslány.
  • Rozhodne-li se osoba účast zrušit písemně, zašle oznámení na adresu: SCHOLA education – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, s.r.o., Palackého 151/10, Prostějov 796 01.
  • Výše uvedeným nejsou dotčeny ustanovení obchodních podmínek upravující vztahy se spotřebiteli.
 7. Zvláštní ustanovení týkající se vztahu se spotřebiteli
  • Je-li účastník školení spotřebitel (dále jen „spotřebitel“), platí pro něj také ustanovení tohoto článku obchodních podmínek. V opačném případě se ustanovení tohoto článku na účastníka školení nepoužijí.
  • Spotřebitel může v souladu s § 1829 ObčZ od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy.
  • Spotřebitel výslovně souhlasí s poskytováním služeb před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, avšak poté, co již bylo školení dle rozpisu zahájeno, uhradí poskytovateli poměrnou část sjednané ceny. Byla-li sjednaná cena uhrazena v plném rozsahu, vrátí poskytovatel poměrnou část sjednané ceny.
  • Spotřebitel může od smlouvy ve stanovené lhůtě odstoupit v písemné formě nebo elektronicky na adresu info@scholaservis.cz. V odstoupení od smlouvy musí být uvedena identifikace účastníka, kontakt a označení školení, kterého se odstoupení týká. Do oznámení o odstoupení od smlouvy uvede spotřebitel také číslo bankovního účtu, na který má být platba vrácena. Poskytovatel vrátí spotřebiteli platbu bez zbytečného odkladu po obdržení odstoupení od smlouvy, nejpozději však do čtrnácti dnů.
 8. Ochrana osobních údajů
  • Poskytovatel upozorňuje, že objednávkový formulář obsahuje některé informace, které naplňují definici osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen „Obecné nařízení“.
  • Řádným vyplnění objednávkového formuláře a jeho zasláním poskytovateli dobrovolně poskytujete některé své osobní údaje a potvrzujete, že jste se seznámili s těmito zásadami. Poskytovatel dodržuje veškerá pravidla pro řádné nakládání s osobními údaji tak, aby žádným způsobem nemohlo být nepřiměřeně dotčeno soukromí účastníka školení.
  • Správcem osobních údajů je poskytovatel, tedy společnost SCHOLA education – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, s.r.o., se sídlem Palackého 151/10, 796 01 Prostějov.
  • Pro řádné vyplnění objednávkového formuláře poskytovatel žádá účastníka školení o následující osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní kontakt (mobil), a v případě storna také o číslo bankovního účtu nebo korespondenční adresu.
  • Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem splnění práv a povinností z uzavřených smluv, zajištění řádné organizace přihlášek na školení, jakož i zajištění jeho bezproblémového chodu, a případné řešení organizačních záležitostí (např. storno) a případných reklamací služeb.
  • Údaje jsou shromažďovány v rozsahu a po dobu nezbytnou k dosažení uvedeného účelu, tedy po dobu 1 (jednoho) roku od ukončení školení. Po této době, jakož i v případě, kdy pomine účel jejich shromažďování (zpracovávání), jsou údaje likvidovány. To s výjimkou údajů potřebných pro archivaci na základě plnění právních povinností – např. účetní doklady máme povinnost archivovat po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (§ 31 zákona o účetnictví), stejně tak má poskytovatel povinnost uchovávat doklady o uskutečněných školeních po dobu 5 let od jejich skončení, a to za účelem umožnění kontroly ze strany akreditačního orgánu (např. MŠMT).
  • Osobní údaje nejsou poskytovány ke zpracování žádným dalším subjektům odlišným od správce.
  • Účastník školení, jako subjekt údajů, má práva podle č. 12 a násl. Obecného nařízení. Jedná se zejm. požadovat přístup ke svým osobním údajům, požadovat opravu (aktualizaci) údajů, nebo jejich výmaz, případně také právo požadovat omezení zpracování údajů. Práva lze uplatnit žádostí v elektronické podobě na adrese info@scholaservis.cz nebo osobně v místě sídla správce údajů. Dále má možnost se v písemné podobě obrátit na dozorový orgán (www.uoou.cz).
  • Poskytovatel dále upozorňuje, že průběh školení může fotograficky zaznamenat, a to za účelem informování o své činnosti či jako doklad o konání školení pro splnění dotačních nároků. Zasláním objednávky a účastí na školení vyjadřuje účastník školení souhlas s takovým zachycením své osoby. Zachycení podobizny může být použito jen k uvedeným účelům a pouze způsobem a v rozsahu obvyklým tak, aby nevylo nepřiměřeně zasaženo do Vašich práv. Odvolání souhlasu může provést stejným způsobem, jako se uplatňují práva (viz výše) nebo jednoduše tak, že na školení sdělíte organizátorovi akce, že si nepřejete být na fotografii zaznamenán/a. V takovém případě poskytovatel zajistí splnění Vašeho požadavku.
 9. Závěrečná ustanovení
  • Pokud se kterékoli ustanovení obchodních podmínek nebo jeho aplikace stane neplatným, neúčinným, pak zbylá ustanovení nebo jejich aplikace nebudou tímto dotčena a každé takové zbylé ustanovení zůstane platné, účinné a vynutitelné v nejširším rozsahu povoleném právními předpisy.
  • Vyplněním a odesláním objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře souhlasí účastník školení s těmito obchodními podmínkami.

 

V případě, že Vám jsou některé informace nesrozumitelné nebo na nás máte jinou žádost, rádi Vám pomůžeme. V takovém případě se proto neváhejte obrátit na nás na emailové adrese info@scholaservis.cz.