Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření

CENA: 2 200 Kč

Cítíte se vyčerpaní? Neumíte vypnout? Práce Vám přerůstá přes hlavu? Nosíte si práci domů? Právě pro Vás je určen tento seminář.

Probereme společně tato témata:

 • Vliv profese na osobní život, zdraví, přístup k životu či životní filozofii
 • Práce s klientem a úspěch v ní, její úskalí a možný přenos do osobního života
 • Podle čeho poznám, že si nosím práci domů a co s tím?
 • Měl/a bych… Opravdu musím?
 • Jsem vyhořelý/á? Dá se s tím něco dělat?
 • Jak se o sebe starat? Co je sobecké a co není?
 • Co dělat pro to, abych nevyhořel/a?

Seminář se zaměřuje na problematiku syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků a péči zaměstnanců o sebe. Práce v takto náročném prostředí klade na jedince vysoké nároky a je nutné se zaměřit na salutogenní a patogenní psychohygienické faktory a protektivní aktivity v této oblasti, aby se předcházelo burn-out syndromu. Obsahem semináře budou praktické podněty a techniky pro předcházení, včasné rozpoznání a diagnostiku vznikajícího syndromu vyhoření, včetně podpůrných opatření v rámci pracovního prostředí i soukromého života. Cílem semináře je naučit účastníky rozpoznat potenciálně rizikové situace a faktory vzniku syndromu, včas je eliminovat a předcházet tak vyhoření prostřednictvím různých aktivit a činností v rámci práce i soukromého života. Přínosem semináře je vybavení účastníků technikami a možnostmi předcházení rozvoje syndromu vyhoření, jeho diagnostikou a řešením dalšího negativního vývoje a tím pádem zajištěním profesionálního a kvalitního výkonu profese.

Cíle:

 • Účastník semináře se dokáže orientovat v náročných aspektech své profese a umí rozpoznat ty, které mohou negativně ovlivňovat jeho výkon práce v rámci potenciálního vzniku syndromu vyhoření.
 • Dokáže identifikovat rizikové situace a faktory spojené se vznikajícím syndromem vyhoření, případně na ně dokáže adekvátně reagovat prostřednictvím podpůrných aktivit v rámci pracovního i soukromého života.
 • Zná jednotlivé fáze syndromu vyhoření včetně jejich specifik.
 • Seznámí se s některými technikami psychohygieny a péče o sebe při práci v pedagogické oblasti

 

Lektor: Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník

Vystudoval psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a obor pedagogika a sociální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně. Je absolventem Systemického a růstového terapeutického výcviku v modelu Virginie Satirové a Komplexního výcviku v psychoterapii
a poradenství zaměřeném na řešení. V rámci poradenství se zaměřuje na individuální práci s klienty, práci s rodinami, rodinnou mediaci, nemotivované klienty a další témata. Má soukromou psychologickou praxi, pracuje jako psycholog pro OSPOD.

Je dlouholetým lektorem seminářů pro pedagogické a sociální pracovníky. Vyučuje na VOŠ pedagogické a sociální v Kroměříži, je externím vyučujícím na Univerzitě Palackého
v Olomouci.

Základní informace

 • Termín kurzu:
  • 6.11.2019, 9:00 – 15:00
 • Přednášející: Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník
 • Délka kurzu: 8 hodin
 • Akreditace: 364/2017-2-189
 • Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, Sídliště Osvobození 682/56, Vyškov
 • Uzávěrka: 6.11.2019

Kontaktní údaje

 • Mgr. Zdeňka Roháčková

 • mobil: 775 033 326
 • e-mail: z.rohackova@scholaservis.cz

FORMULÁŘ NA OBJEDNÁVKU SEMINÁŘE

2201036279 / 2010
Souhlasím s obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů.