škola

Žák jako hlavní aktér výuky

2 300

Program je tvořen metodami podporujícími učení žáka prostřednictvím jeho aktivity a jeho zapojením do hodnocení + diskusemi o zásadách aktivního učení. Program je postavený na aktivitě a vzájemném sdílení účastníků.

Účastník

• pojmenuje zásady aktivního učení

• analyzuje a reflektuje svůj přístup k žákům- nakolik jsem koordinátorem dění?

• popíše vliv metakognice na kompetenční rozvoj žáka

• vyzkouší metody, které podporují vlastní myšlení žáků

Přehled možných témat, na něž se můžeme během semináře zaměřit:

  • Alfa box na téma Aktivní učení
  • Za co je při učení zodpovědný žák a za co učitel. Co má jak silný vliv na výsledky

žákova učení. Metakognice a její místo mezi žákovými činnostmi

  • Jak vést žáky k reflexi jejich aktivního učení, zásady reflexe a zpětné vazby
  • Dvojitý zápisník + Poslední slovo patří mně
  • Ano-ne + Životabáseň + Desetiřádková pyramida

= vyzkoušení metod, které podporují aktivitu žáků

  • Jak žáka přizvat k hodnocení, jak na něj delegovat hodnocení – 5 strategií formativního

hodnocení + vybrané techniky

  • Podpora v práci učitele – nácvik vět a formulací, které jsou komunikačně rovnocenné
  • Společná reflexe

Lektor: PhDr. Libor Kyncl – lektor, mentor a systemický kouč

Vystudoval FF MU Brno, učitelský obor jazyk český – dějepis. Po 16 letech učitelské praxe na Gymnáziu Hustopeče a SOŠ knihkupecké Brno působil 1 rok na České školní inspekci. Jako lektor se zaměřuje na program RWCT, osobnostní a sociální výchovu, klíčové kompetence, kooperativní vyučování, metody aktivního učení, formativní hodnocení, čtenářskou gramotnost, etickou výchovu, koučování, mentoring a mentorské dovednosti, lektorské dovednosti…

cena: 2 300 Kč
datum: středa 1. 3. 2023
téma: Žák jako hlavní aktér výuky
časová dotace: 8 vyuč. hodin   
místo: Scholaservis Prostějov      

přednášející
termín datum: úterý 1. 3. 2023
místo konání: Scholaservis Prostějov
uzávěrka19.02.2023
určeno pro
zaměření /
místo konání
SCHOLASERVIS.cz
Středisko dvpp

 
kontaktní osoba
Mgr. Zdeňka Roháčková
mobil: 775 033 326
e-mail: z.rohackova@scholaservis.cz